Všeobecné obchodní podmínky

společnosti ALUTEC KK s.r.o. platné a účinné od 23. 2. 2018


A. Úvodní ustanovení

1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP “) společnosti ALUTEC KK s.r.o., se sídlem Zálužská 120, 250 88 Čelákovice - Záluží, IČ: 01567942, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 258187 upravují všechny obchodní případy, ve kterých vystupuje společnost ALUTEC KK s.r.o. jako prodávající (dále jen prodávající) a obchodní partner jako kupující (dále jen kupující). Součástí VOP je také reklamační řád.

2. Prodávající je:

provozovatelem specializovaného velkoobchodu

zhotovitelem díla, kterým se rozumí zhotovení, montáž, údržba, oprava nebo úprava zařízení nebo jeho části

3. Kupujícím je právnická nebo fyzická osoba, která nakupuje výrobky, díla nebo služby prodávajícího

4. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím a přijetím objednávky prodávajícím nebo akceptací nabídky prodávajícího kupujícím.

5. VOP jsou přílohou každé potvrzené objednávky/smlouvy.

6. VOP mají všeobecnou platnost, tu lze vyloučit nebo omezit výhradně písemnou rámcovou smlouvou prodávajícího s kupujícím, potvrzenou oběma stranami, při realizaci jednotlivého obchodního případu.

7. Po uplynutí doby, na kterou byla uzavřena rámcová smlouva, se na další obchodní případy vztahují VOP, pokud není dohodnuto jinak další rámcovou smlouvou.

8. Znění VOP může prodávající doplňovat nebo měnit. Tímto ustanovením však nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění VOP.

9. Veškeré vztahy mezi prodávajícím a kupujícím, které nejsou těmito VOP upraveny, se řídí příslušnými ustanoveními zákona. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen Občanský zákoník).


B. Nabídky prodávajícího a uzavření smluvního vztahu

1. Nabídky prodávajícího jsou odpovědí na poptávku kupujícího.

2. Nabídky prodávajícího obsahují označení a cenové údaje poptávané dodávky zboží/díla. Dle speciálních požadavků v poptávce kupujícího mohou obsahovat i další vyžádané údaje.

3. K uzavření smluvního vztahu mezi prodávajícím a kupujícím dochází v okamžiku:

objednáním kupujícího a potvrzením objednávky prodávajícím

podpisu písemné kupní smlouvy nebo písemné smlouvy o dílo nebo rámcové smlouvy

4. Písemnou smlouvu signuje na straně prodávajícího jednatel společnosti nebo prokurista. Jiná osoba může smlouvu podepsat pouze na základě písemného zmocnění jednatele.

5. Ohledně osoby, podepisující smlouvu na straně kupujícího, je prodávající v dobré víře, že jde o osobu oprávněnou takový dokument podepsat.

6. Potvrzení objednávky provádí prodávající vždy písemně, přípustné je potvrzení e-mailem. Jiná forma potvrzení objednávky je neplatná. Potvrzení objednávky je oprávněn podepsat pověřený pracovník/pracovníci prodávajícího.


C. Způsob objednávání zboží

1. Objednávka je jednostranný závazný právní úkon kupujícího adresovaný prodávajícímu.

2. Kupující může doručit prodávajícímu objednávku poštou na adresu sídla společnosti, faxem na tel. číslo +420 326 996 111, e-mailem na elektronickou adresu aluteckk@aluteckk.cz nebo na elektronické adresy pověřených pracovníků prodávajícího.

3. Kupující je povinen v objednávce uvést tyto údaje:

číslo nabídky, podle které objednává. Jestliže objednává bez předchozí nabídky, uvede objednací číslo dle katalogu prodávajícího a množství zboží, u profilů řezaných na míru uvede jejich délku a počet.

obchodní firmu nebo jméno a příjmení kupujícího, sídlo/bydliště, IČ, DIČ, kontaktní informace (telefon, fax, e-mailová adresa). V případě první objednávky kupující doloží výpis z obchodního rejstříku/kopii živnostenského listu a osvědčení o DIČ

místo dodání zboží – přesnou adresu

kontaktní osobu oprávněnou jednat za kupujícího o objednávce

4. Veškeré změny oproti údajům uvedeným v objednávce je kupující povinen prodávajícímu bezodkladně písemně oznámit. Prodávající neodpovídá za škodu způsobenou opožděným nebo nesprávným dodáním zboží, byla-li způsobena porušením povinnosti kupujícího podle tohoto článku.

D. Předmět dodávky

1. Předmětem dodávky je zboží, dílo, nebo služba, které bylo sjednáno jako plnění mezi prodávajícím a kupujícím některým ze způsobů popsaných v oddíle B, bodu 3. těchto VOP.

2. Zboží dodané prodávajícím má technické parametry sjednané s kupujícím. Ty odpovídají zákonu č. 22/97 Sb., O technických požadavcích v aktuálně platném znění.

3. Spolu se zbožím/dílem/službou mohou být součástí dodávky, v závislosti na jejím charakteru, také příslušné dokumenty, které nemusí být poskytnuty v českém jazyce. Těmito dokumenty jsou: katalogový list, certifikát, prohlášení o shodě, servisní výkaz, dodací list nebo jiný dokument.

4. Součástí dodávky je i obal, ve kterém je zboží/dílo dodáváno. Součástí dodávky nejsou vratné věci pro přepravu – palety, přepravní kontejnery.

5. Součástí dodávky díla jsou projekční práce, nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak.

6. Součástí dodávky nebo servisní činnosti je odborné poradenství ze strany prodávajícího na vyžádání kupujícího.

7. Doprava ke kupujícímu je součástí dodávky pouze tehdy, je-li to mezi prodávajícím a kupujícím výslovně sjednáno.

8. Případná nekompletnost dodávky prodávajícího není nesplněním dodávky, zakládá však právo kupujícího na zahájení reklamačního řízení.

E. Cena zboží/díla a platební podmínky

1. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu za dodávku sjednanou cenu. Tou je cena, uvedená ve smlouvě nebo v písemném potvrzení objednávky, které vystavil prodávající.

2. Sjednaná cena obsahuje všechny součásti a příslušenství dodávky, pokud není smluvními stranami ujednáno písemně jinak.

3. Cenu vyúčtuje prodávající kupujícímu po splnění dodávky fakturou – daňovým dokladem. Ve faktuře – daňovém dokladu zúčtuje prodávající zálohy dosud poskytnuté kupujícím na daný obchodní případ.

4. V případě prvního obchodního případu je kupující povinen uhradit 100% ceny zboží/díla předem na základě zálohové faktury.

5. Náležitosti faktury – daňového dokladu:

číslo kupní smlouvy/objednávky/nabídky

IČ a DIČ prodávajícího a kupujícího

bankovní spojení prodávajícího

další náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., O dani z přidané hodnoty v aktuálně platném znění

6. Kupující je povinen uhradit fakturu – daňový doklad ve lhůtě splatnosti, která je na faktuře uvedena a činí 2 týdny, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou na jiném časovém úseku. V případě prodlení s úhradou faktury může prodávající uplatnit na kupujícího zákonný úrok z prodlení ve výši 8,05 % p. a., pokud není smluvním ujednáním sjednána jiná výše úroku z prodlení.

7. Důsledkem prodlení kupujícího se zaplacením záloh je prodloužení lhůty dodávky prodávajícího o dobu z prodlení úhrady zálohové faktury. Při prodlení delším jak 30 dnů je prodávající oprávněn od smluvního vztahu odstoupit.


F. Termín, místo a náležitosti dodávky

1. Dodávka musí být prodávajícím splněna v termínu sjednaném smluvním vztahem. Pokud není termín sjednán, pak ve lhůtě obvyklé pro splnění dodávky takového typu.

2. Odstoupení kupujícího od smluvního vztahu je v případě prodlení prodávajícího možné jen tehdy, bylo-li ve smluvním vztahu výslovně ujednáno.

3. Pokud není sjednáno jinak, je místem dodávky sídlo prodávajícího, zapsané v obchodním rejstříku.

4. Pokud je součástí dodávky doprava, prodávající zajistí dodání zboží/díla vlastní autodopravou nebo přepravní společností. Kupující je povinen potvrdit prodávajícímu dodací list. Bez potvrzení dodacího listu je prodávající oprávněn dodávku nepředat, aniž by na jeho straně došlo k důsledkům prodlení. O odmítnutí dodávky učiní pracovník prodávajícího záznam na dodacím listu.

5. Při osobním převzetí dodávky v sídle prodávajícího je kupující povinen potvrdit prodávajícímu dodací list. Bez potvrzení dodacího listu je prodávající oprávněn dodávku nepředat, aniž by na jeho straně došlo k důsledkům prodlení. O odmítnutí dodávky učiní pracovník prodávajícího záznam na dodacím listu.

6. Kupující je povinen důsledně přezkoumat při převzetí dodávky její úplnost a dle možností i funkčnost. Vady dodávky zaznamená pracovník kupujícího do dodacího listu. Prodávající není povinen brát v úvahu pozdější reklamace týkající se úplnosti dodávky.

7. V případě sporu jsou závazné záznamy na dodacím listě, který je v držení prodávajícího.


G. Nabytí vlastnického práva

1. Do doby převodu vlastnického práva ke smluvenému zboží/dílu na kupujícího se kupující zavazuje nakládat se zbožím/dílem tak, aby prodávajícímu nevznikla škoda. Kupující se dále zavazuje plnit dispoziční pokyny prodávajícího jako dosavadního vlastníka věci.

2. K převodu vlastnického práva ke smluvenému zboží/dílu dochází jeho převzetím nebo předáním prvnímu dopravci podle § 2091 Občanského zákoníku. Nebezpečí škody na zboží/díle přechází na kupujícího v době, kdy zboží/dílo fyzicky převezme od prodávajícího. Pokud tak neučiní včas, je rozhodující doba, kdy prodávající umožní kupujícímu nakládat s předmětem plnění a kupující poruší smlouvu nepřevzetím předmětu plnění.

H. Záruční doba a reklamace pro sortiment velkoobchodu

1. Prodávající poskytuje na dodané zboží záruku v délce 12 měsíců, není-li zákonem stanoveno jinak.

2. Kupující má povinnost při převzetí zboží zkontrolovat jeho zabalení. Poškození obalů a stejně tak očividné poškození dodávky, je kupující povinen uvést do přepravního listu dopravce, který zboží doručil. Kupující je povinen uvést míru poškození a nechat si dopravcem tento zápis potvrdit.

3. Kupující je povinen reklamovat písemnou formou do 48 hodin od převzetí zboží jeho vady a rozdíly v dodaném množství, které nebylo možno odhalit před rozbalením zásilky kvůli povaze této zásilky. Kupující je povinen vady popsat nebo uvést, jak se projevují při použití zboží. Za písemné ohlášení vady je považován e-mail, fax, doporučený dopis nebo zápis z jednání, doručený prodávajícímu do jeho provozovny. Ostatní formy ohlášení vady nejsou závazné.

4. Kupující je v případě reklamace povinen předložit doklad o zakoupení zboží u prodávajícího (kupní smlouva, dodací list, potvrzení objednávky).

5. Pokud kupující použije dodané zboží k dalšímu zpracování, je předpokládáno, že zboží důkladně zkontroloval a konstatoval, že je bez závad. Nárok kupujícího na úhradu škod způsobených dalším zpracováním dodaného zboží je vyloučen.

6. Prodávající odpovídá za dodané zboží/výrobky třetích stran s ohledem k rozsahu záručních podmínek těchto třetích stran.


I. Záruční doba a reklamace pro zhotovení díla

1. Prodávající poskytuje na dílo záruku v délce 12 měsíců. To znamená, že dílo bude po dobu trvání záruční doby bez vad, bude způsobilé k řádnému užívání a bude mít vlastnosti stanovené specifikací díla.

2. Pokud je částí díla součástka(y) dodaná třetí stranou, odpovídá prodávající za tuto součástku(y) s ohledem k rozsahu záručních podmínek této třetí strany.

3. Záruční doba začíná platit po předání díla prodávajícím a převzetí díla kupujícím. Pokud kupující nepřevezme dodávku z důvodů na straně kupujícího, je rozhodující doba od výzvy prodávajícího kupujícímu k převzetí dodávky.

4. Záruka se nevztahuje na závady vzniklé používáním díla v rozporu s návodem k použití, technickými předpisy nebo katalogovými listy výrobce včetně neprovádění určených kontrol a zápisů o nich nebo neprovádění určených úkonů údržby díla.

5. Záruka se nevztahuje na poškození nebo zničení díla v důsledku mechanického poškození jinou osobou nebo neodborného zásahu jiné osoby.

6. Záruka se dále nevztahuje na škody vzniklé zásahem vyšší moci nebo na odcizení dodávky díla.

7. Na součásti díla, které byly prodávajícím nahrazeny za nové v důsledku oprávněné reklamace kupujícího, běží záruční lhůta znovu od počátku ode dne předání reklamační opravy kupujícímu.

8. Reklamace se uplatňuje písemně bez zbytečného odkladu po zjištění vady. Za písemné uplatnění vady je považován doporučený dopis nebo zápis z jednání, doručený na adresu sídla prodávajícího. Ostatní formy ohlášení vady nejsou závazné.

9. Kupující je v případě reklamace povinen předložit doklad o zakoupení díla (kupní smlouva, dodací list, potvrzení objednávky) u prodávajícího a dále je povinen vady popsat nebo uvést, jak se projevují při použití díla.

10. Pokud je vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo:

na opravu vady, pokud je vada opravitelná

na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci

na poskytnutí přiměřené slevy ze sjednané kupní ceny díla

na odstoupení od kupní smlouvy

11. Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.

12. Nezvolí-li kupující své právo včas, má práva podle § 2107 Občanského zákoníku:

Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci; volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady.

Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.

13. Pokud bude reklamace řešena poskytnutím přiměřené slevy ze sjednané ceny díla, poukáže prodávající příslušnou částku odpovídající poskytnuté slevě na účet kupujícího, a to nejpozději do 14-ti dnů ode dne, kdy prodávající obdržel písemné oznámení kupujícího o reklamaci.

14. Reklamace je uplatnitelná nejpozději do posledního dne záruční lhůty, také reklamace odeslaná kupujícím listovní zásilkou v poslední den záruční lhůty se považuje za uplatněnou v termínu.

15. Prodávající je povinen zahájit práce k odstranění reklamované vady neprodleně po obdržení reklamace kupujícího.

16. Prodávající je povinen písemnou formou sdělit termín odstranění vady osobě, která vady prodávajícímu oznámila.

17. Kupující je povinen umožnit pracovníkům prodávajícího přístup do míst, která jsou nezbytná k odstranění vady. Pokud tak není umožněno, není prodávající v prodlení s termínem zahájení prací na odstranění vady.

18. Smluvní strany sjednají lhůtu pro odstranění reklamované vady podle její míry a povahy. Pokud se smluvní strany nedohodnou na termínu odstranění reklamované vady, platí termíny definované Občanským zákoníkem.


J. Právo prodávajícího neuzavřít obchodní vztah s kupujícím v případě finančních závazků kupujícího po splatnosti

1. Pokud má kupující u prodávajícího nevyrovnané finanční závazky po splatnosti nebo neuhrazené faktury ve lhůtě splatnosti, pak prodávající nezačne vyřizování a práce na dalších objednávkách do doby vyrovnání těchto závazků. O tomto kroku informuje prodávající kupujícího emailem, telefonicky nebo faxem. Toto nelze posuzovat jako prodlení v dodací lhůtě na straně prodávajícího.

2. Po vyrovnání všech splatných závazků kupujícího na účet prodávajícího začne prodávající neprodleně pracovat na objednávce a od této chvíle se také počítá nový termín dodání.

3. Neuhradí-li kupující nevyrovnané finanční závazky do 15 dnů od přijetí jeho nové objednávky prodávajícím, může prodávající písemně odstoupit od smluvního vztahu na dodávku zboží/díla. Odstoupením od smluvního vztahu se práva a povinnosti smluvních stran ruší od samého začátku a prodávající vyúčtuje kupujícímu případné poskytnuté zálohy na zrušený obchodní případ tím způsobem, že tyto zálohy započte do svých pohledávek za kupujícím po splatnosti, včetně úroků z prodlení a kurzových rozdílů. Případný přeplatek záloh po jejich vyúčtování vrátí prodávající na účet kupujícího.


K. Odstoupení od smlouvy

1. Pokud nastanou u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící plnění smluvních ujednání, je tato strana povinna bez zbytečného odkladu informovat druhou stranu o těchto skutečnostech a vyvolat tím jednání smluvních stran.

2. Obě smluvní strany mohou od smlouvy odstoupit v případech, kdy druhá smluvní strana podstatným způsobem poruší povinnosti, ke splnění kterých se zavázala smluvně a smluvní ujednání nebo § 1977 a § 2002 Občanského zákoníku definují toto jednání jako podstatné porušení smlouvy.

3. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají následující den po dni, ve kterém bylo písemné oznámení o odstoupení od smlouvy doručeno druhé straně. Za písemné oznámení je považován e-mail, fax nebo doporučený dopis, doručený prodávajícímu do jeho provozovny. Ostatní formy ohlášení vady nejsou závazné.


L. Zpracování osobních údajů

1. Prodávající se zavazuje nešířit bez předchozího souhlasu kupujícího jím poskytnuté údaje, které jsou na základě zákona považovány za osobní údaje.

2. Kupující dává souhlas ke zpracování svých osobních údajů za účelem zkvalitnění zákaznické péče a marketingové činnosti prodávajícího. Tento souhlas je dobrovolný a je udělen ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník a č. 101/2000 Sb., Zákon o ochraně osobních údajů. Tento souhlas může být kdykoli odvolán.


M. Závěrečná ustanovení

1. Prodávající i kupující jsou oprávněni převést na jinou osobu svá práva a povinnosti vyplývající z obchodního vztahu. O této změně jsou povinni vyrozumět druhou smluvní stranu písemnou formou.

2. Pokud obchodní vztah mezi prodávajícím a kupujícím obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, potom obě strany sjednávají, že se tento vztah řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva obou stran vyplývající z obecně závazných právních předpisů, zejména občanského zákoníku.

3. Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od 23. 2. 2018

Za ALUTEC KK s.r.o.

David Kočí
jednatel